Hulp nodig?

Algemene voorwaarden RegioBewind B.V.

Artikel 1. Begripsbepaling.

1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: RegioBewind B.V., Voorstraat 14, 9291 CK te Kollum.
Kamer van Koophandel nummer 64305961; BTW-nummer NL855608262B01.
1.2 Onder cliënt wordt verstaan: iedere persoon die een overeenkomst met RegioBewind B.V. is
aangegaan voor financiële zorgverlening.

Artikel 2. Algemeen.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen
cliënt en opdrachtnemer.
2.2 Opdrachtnemer is lid van de BPBI, Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders. De gedrags- en beroepsregels van de BPBI, voor zover van toepassing,
maken deel uit van de overeenkomst.
2.3 Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan ter zake van de overeenkomsten waarop de
onderhavige voorwaarden van toepassing zijn is er een klachtenreglement ter beschikking.
Het klachtenreglement wordt bij cliënt achtergelaten tijdens het intakegesprek en is ook
terug te vinden op www.regiobewind.nl

Artikel 3. Geheimhoudingsverplichting en gegevensverstrekking.

3.1 Cliënt machtigt opdrachtnemer, middels een ondertekende aanvraag onderbewindstelling ,
alle relevante werkzaamheden voortvloeiend uit de overeenkomst uit te voeren.
3.2 Cliënt machtigt opdrachtnemer, in het geval van budgetbeheer, middels een ondertekende
aanvraag budgetbeheer, alle relevante werkzaamheden voortvloeiend uit de overeenkomst
uit te voeren, waaronder het gezamenlijk openen van een zgn. “beheerrekening” bij de ING
Bank.
3.3 Gegevens van cliënt worden opgenomen in het geautomatiseerd systeem van de
opdrachtnemer.
3.4 Op deze persoonsregistratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
RegioBewind b.v. is opgenomen in het meldingsregister CBP onder nummer m1606799.
3.5 Opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke- of
bedrijfsinformatie vertrouwelijk behandeld wordt.

Artikel 4. Werkzaamheden die door de opdrachtnemer voor cliënt kunnen worden uitgevoerd.

4.1 De werkzaamheden bij beschermingsbewindvoering bestaan onder andere uit:
-Inventariseren van inkomsten, uitgaven, vermogen en eventuele schulden
-Opstellen van een overzicht inkomsten en uitgaven (budgetplan)
-Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties/instellingen
-Wijziging van relevante gegevens bij dezelfde instanties/instellingen
-Openen van een beheer, leefgeld en spaarrekening op naam van cliënt
-Aanvragen relevante toeslagen om het inkomen van de cliënt de optimaliseren
-Aanvragen kwijtschelding lokale belastingen
-Verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte (box 1)
-Aanvragen bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering indien van toepassing
-Doorbetalen van vaste lasten zoals opgesteld in budgetplan
-Als doorbetaling van de vaste lasten niet lukt hierover contact opnemen met de cliënt.
-Het uitvoeren van administratieve taken die voortvloeien uit het budgetbeheer
-Postverwerking
-Informeren en adviseren bij juridische zaken
-Het maandelijks versturen van een overzicht inkomsten en uitgaven aan cliënt
-Bij aanvang beschermingsbewind een startrapportage maken en opsturen naar de rechtbank
-Jaarlijkse rekening en verantwoording afleggen aan de rechtbank bij beschermingsbewind
4.2 De werkzaamheden bij budgetbeheer bestaan onder andere uit:
-we openen samen met de klant een bankrekening (beheerrekening), eventueel een
leefgeldrekening en een spaarrekening
-we regelen dat de instanties waarvan de klant inkomen ontvangt, dit op de beheerrekening
stort.
-een aantal vaste lasten worden voortaan door RegioBewind van de beheerrekening betaald
-we regelen dat de klant leefgeld ontvangt voor dagelijkse uitgaven
-we vragen subsidies (zoals bijzondere bijstand), toeslagen (huur en zorgtoeslag) en
kwijtscheldingen lokale belastingen aan
-de klant ontvangt periodiek bankrekeningoverzichten of indien mogelijk inlogcodes om
online mee te kijken, zodat hij op de hoogte blijft van zijn financiële situatie.
4.3 Doel budgetcoaching en werkzaamheden bestaat onder andere uit:
Het doel van budgetcoaching is het in kaart brengen van de financiële situatie en het tot
stand brengen van gedragsverandering, wat leidt tot financiële zelfredzaamheid, zodat er
geen nieuwe schulden ontstaan.

  • inventarisatie
  • ordenen papierwerk en opzetten thuisadministratie
  • opstellen budgetoverzichten huidige situatie
  • bepalen mogelijkheden voor besparingen en/of extra inkomsten/toeslagen
  • maken budgetplan

4.4 Er wordt door de opdrachtnemer alleen een schuldenregeling getroffen wanneer de cliënt
een niet te hoge of gecompliceerde schuldenlast heeft. Is de schuldenlast te hoog of te
gecompliceerd dan dient cliënt zich eerst te melden bij de lokale of gemeentelijke
schuldhulpverlening voor het treffen van een schuldenregeling.
4.5 Als er werkzaamheden zijn die niet onder de standaardwerkzaamheden behoren en/of waar
gespecialiseerde kennis voor nodig is, dan kan de opdrachtnemer een derde inschakelen.
4.6 De werkzaamheden voor bewindvoering worden gedaan volgens de richtlijnen voor
bewindvoerder/curator van het LOK en BPBI.

Artikel 5. Verplichtingen cliënt.

5.1 Cliënt geeft bij beschermingsbewind en inkomensbeheer volledige openheid van zaken ten
aanzien van alle inkomsten, uitgaven, schulden en alle lopende betalingsverplichtingen
evenals van zijn vermogen en het saldo van alle bankrekeningen die op naam zijn gesteld.
5.2 Cliënt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer per direct aan
opdrachtnemer mede te delen.
5.3 Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande
inkomsten en uitgaven. Een beschermingsbewind maakt cliënt niet handelingsonbekwaam.
5.4 Cliënt verplicht zich tegenover opdrachtnemer om GEEN (nieuwe) schulden en/of andere
verplichtingen aan te gaan voordat opdrachtnemer hier vooraf schriftelijke toestemming
heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een
roodstand op een bankrekening.
5.5 De opdrachtnemer stelt in samenspraak met cliënt dan wel de hulpverlener een
budgetoverzicht op. De inkomsten en uitgaven vormen hiervoor de basis.
5.6 Bij het opstellen van dit overzicht dienen inkomsten en uitgaven van cliënt met elkaar in
evenwicht te zijn. Bij het opstellen van dit overzicht dient in ieder geval bij voorrang de
betaling van de kosten van de opdrachtnemer, de vaste lasten en de noodzakelijke
verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter
hebben, wordt door de opdrachtnemer hiervoor gereserveerd.
5.7 Indien de opdrachtnemer en cliënt geen overeenstemming bereiken over de inhoud van het
budgetplan, bepaalt de opdrachtnemer de inhoud van het budgetplan. Wijzigingen in het
budgetplan kunnen door de opdrachtnemer worden aangebracht indien dit noodzakelijk is
voor de continuïteit. Wijzigingen die te maken hebben met de periodieke aanpassingen in de
vaste lasten en het inkomen worden door de opdrachtnemer doorgevoerd in het budgetplan.
5.8 Cliënt zorgt ervoor dat relevante correspondentie zo spoedig mogelijk per post of digitaal
wordt doorgestuurd naar opdrachtnemer, zodat er een goed financieel beheer kan worden
gevoerd. Opdrachtnemer verzoekt aan alle instanties waar cliënt betrekking mee heeft, om
alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan opdrachtnemer te zenden.
5.9 Cliënt kan in overleg met opdrachtnemer kiezen voor een postblokkade om alle post
rechtstreeks naar de opdrachtnemer te laten verzenden. De opdrachtnemer stuurt dan op
regelmatige basis de post door naar de cliënt.
5.10 Cliënt dient altijd bereikbaar te zijn. Dit mag telefonisch, per mail of schriftelijk.
5.11 Er zal door cliënt, op welke manier dan ook, geen beledigingen, dreigingen of andere
soortgelijke gedragsuitingen naar opdrachtnemer en/of medewerkers gedaan worden.
5.12 Als de cliënt zich niet houdt aan bovenstaande verplichten kan de opdrachtnemer de
overeenkomst eenzijdig ontbinden zonder verder overleg met cliënt.
5.13 Cliënt annuleert afspraken minimaal 48 uur van te voren. Als de cliënt zonder tegen bericht
of geldige reden zijn afspraak niet nakomt wordt er een bedrag voor gemaakte onkosten in
rekening gebracht van minimaal € 25,- inclusief b.t.w.
Artikel 6. Verplichtingen opdrachtnemer
6.1 De opdrachtnemer geeft een duidelijk wijze aan op welke wijze en op welke tijden hij
bereikbaar is. De cliënt kan enkel langskomen op kantoor als er van te voren een afspraak is
gemaakt.
6.2 De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting om de aangegane verplichting zo goed
mogelijk uit te voeren.
6.3 De opdrachtnemer zal de cliënt periodiek informeren over de stand van zaken.
6.3 Bij afwezigheid van de opdrachtnemer zorgt deze voor vervanging.
6.4 Binnen één jaar na afsluiting van uw dossier, wordt u nog nazorggesprek aangeboden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid.

7.1 Indien er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten die leidt tot aansprakelijkheid
van opdrachtnemer dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot het
bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van
opdrachtnemer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het ter zake met de
beroepaansprakelijkheidsverzekeraar overeengekomen eigen risico.
7.2 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of
nalatigheid van derden, waar opdrachtnemer diensten/producten afneemt en/of naar heeft
doorverwezen.
7.3 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het door het verzwijgen van
relevante informatie door cliënt schade wordt geleden door cliënt. Ook is iedere
aansprakelijkheid van opdrachtgever uitgesloten indien cliënt verplichtingen aangaat zonder
medeweten en toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 8. Kosten beschermingsbewind.

8.1 Het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK) heeft de tarieven en taken vastgesteld zoals die
voor professionele beschermingsbewinden en inkomensbeheerders gelden. Deze tarieven
worden jaarlijks geïndexeerd in overeenstemming met een door de Minister van Justitie
vastgesteld percentage. Het actuele jaartarief wordt door Regiobewind gehanteerd.
8.2 Voor werkzaamheden die niet onder de standaardtaken vallen zal toestemming worden
gevraagd bij de Kantonrechter voor het in rekening mogen brengen van het door het LOK
vastgesteld uurtarief.
8.3 Inkomens- en situatieafhankelijk zal een aanvraag vergoeding middels bijzondere bijstand
van de bewindvoerdervergoeding bij de betreffende gemeente worden ingediend.

Artikel 9. Bankrekeningen.

9.1 Na de uitspraak van de rechtbank tot bewindstelling, zal opdrachtnemer zo spoedig mogelijk
een beheer, leefgeld en een spaarrekening openen op naam van cliënt. De rekeningen
worden beheerd door opdrachtnemer.
9.2 Alle inkomsten en uitgaven worden beheerd door opdrachtnemer. Het leefgeld zal wekelijks
worden overgemaakt op de leefgeldrekening van cliënt.
9.3 Opdrachtnemer werkt volgens wettelijke bepalingen en regels zoals deze gelden voor het
openen en beheren van rekeningnummer bij de ING Bank.
9.4 Beheerkosten van de rekeningnummers komen voor rekening van cliënt.

Artikel 10. Klachtenregeling.

10.1 Indien er klachten of bezwaren zijn tegen opdrachtnemer en/of medewerkers dient in eerste instantie gehandeld te worden volgens door opdrachtnemer ter beschikking gestelde klachtenregeling.
10.2 De klachtenregeling wordt bij cliënt achtergelaten na het intakegesprek en is ook terug te
vinden op www.regiobewind.nl.

Artikel 11. Opheffen van het bewind of wijziging van bewindvoerder.

11.1 Een verzoek tot opheffing van het bewind of wijziging van bewindvoerder kan worden
ingediend bij de verantwoordelijke rechtbank. De rechter zal vervolgens beoordelen of er
wordt overgegaan tot opheffing van het bewind dan wel een wijziging van bewindvoerder.

Artikel 12. Wijzigingen of aanvullingen van de algemene voorwaarden.

12.1 De opdrachtnemer is ten allen tijden gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Bestaande cliënten kunnen van de wijziging kennis nemen op de website van opdrachtnemer
12.2 Indien cliënt niet kan instemmen met de wijzigingen of aanvulling, dient cliënt dit binnen 14
dagen schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van de termijn wordt cliënt geacht in
te stemmen met de aanvulling of wijziging.
12.3 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 09-10-2015 en gelden tot wijziging of
aanvulling op deze voorwaarden.