Hulp nodig?

Privacy verklaring Regiobewind B.V.

Privacy verklaring Regiobewind B.V.,
gevestigd aan Postbus 36, 9290 AA Kollum, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.regiobewind.nl
0511-760014
info@regiobewind.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Regiobewind B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs
• Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever
• Gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden
• Burgerservicenummer (BSN)
Regiobewind B.V. heeft als doelstelling:
Het helpen van mensen bij het verkrijgen van financiële en persoonlijke stabiliteit, zodat dit kan
bijdragen aan innerlijke rust. Hiertoe dient zij mogelijkerwijs gegevens te verwerken die niet in
bovenstaande zijn opgenomen.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Regiobewind B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het leveren van de dienstverlening op grond van de beginselen in art. 1:431 BW 1 e.v. in en buiten
rechte in het beheer van uw vermogensrechtelijke belangen. Het is onze wettelijke taak om uw zaken
op juiste wijze te beheren. Dit beheer en behartiging is slechts dan mogelijk indien wij over uw
persoonlijke en vermogensrechtelijke gegevens beschikken.
• Het afhandelen van uw financiële zaken is een van onze wettelijke taken.
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Regiobewind B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Regiobewind BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Regiobewind BV) tussen zit. Voor de uitvoering van onze dienstverlening maken wij
gebruik van o.a. de software van:
• OnView, voor het beheren van uw gegevens, het administratief verwerken van uw privé
administratie en het kunnen verrichten van betalingen. Daarnaast dient OnView voor het afgeven
van verantwoording aan zowel de klant als de rechtbank. Tenslotte wordt OnView gebruikt voor de
gescande digitale opslag van alle klantgegevens.
• Microsoft Office 365, voor de uitvoer van operationele zaken als wettelijk vertegenwoordiger van
natuurlijke personen, zoals verzending van e-mail, aan derden. Hoe lang we persoonsgegevens
bewaren Regiobewind BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
De volgende bewaartermijnen worden door ons gehanteerd:
• Als wij optreden als uw wettelijk vertegenwoordiger dan bewaren wij uw persoonlijke gegevens
voor de duur van onze dienstverlening.
• Uw persoonlijke administratie bewaren wij voor een duur van 5 jaar.
• Als het beschermingsbewind of andere maatregel wordt opgeheven bewaren wij de administratie 5
jaar, hetgeen wettelijk is vastgelegd.
• Indien de maatregel wordt beëindigd als gevolg van overlijden van de rechthebbende geldt een
wettelijke verjaringstermijn van 10 jaar.
Delen van persoonsgegevens met derden
Regiobewind B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens. Regiobewind BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Regiobewind BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Je hebt het recht
om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door Regiobewind BV en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@regiobewind.nl. Nadat we
jouw verzoek hebben ontvangen zullen wij zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen vier (4) weken
reageren op jouw verzoek. Het kan zijn dat wij jouw vragen om een kopie identiteitsbewijs om er
zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Regiobewind BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Je kunt hierbij o.a. denken aan het toepassen van SSLverbindingen, VPN-tunnels, etc.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of mail naar info@regiobewind.nl
Laatste update van deze verklaring: 30-04-2019